Geodeci według miast w Polsce

Okna – w dniu dzisiejszym, bardzo czytelnym przykładem działania okien mającego przeciwdziałać takim zjawiskom jest powszechny obowiązek uczestnictwa w systemie emerytalnym. Obowiązek ten jest kluczowym elementem wpływającym na stabilizację poziomu życia jednostki we wszystkich okresach jej aktywności. Zaproponowane w modelu behawioralnym instrumenty są w tym względzie jak najbardziej akceptowalne, co wynika z tego, iż nie powodują one naruszenie prawa do wyboru, a wykazują dość znaczne ułatwienie dokonania tego właściwego okna .

Lubuskie

Powyższe teorie pozwalają stwierdzić, iż oszczędzanie jest w pewnym zakresie wypadkową wielu czynników charakteryzujących się dość zróżnicowaną naturą. Przeważnie wśród takich czynników wymienia się:
• strukturę demograficzną ludności;
• czas pracy;
• okres emerytury;
• wysokość dochodów do dyspozycji;
• przewidywania wzrostu dochodów w przyszłości.

Jak przekonywał, nieoczekiwany wzrost dochodu (wzrost YT ) nie wpływa znacząco na poziom konsumpcji, inaczej mówiąc nieoczekiwany dochód raczej zostanie zaoszczędzony. Natomiast wzrost dochodu permanentnego YP przełoży się na istotny wzrost konsumpcji. Ilustrując tą sytuację: jednorazowa premia w wysokości 100 złotych prawdopodobnie zostanie zaoszczędzona, podczas gdy wzrost wynagrodzenia o 100 zł przeznaczony zostanie w większości na konsumpcję. Prowadzi to wprost do wniosku, że konsumpcja jest w przybliżeniu proporcjonalna do dochodu permanentnego:

 


Warto dodać, iż w chwili obecnej dość często spotkać się można w występowaniem sytuacji niewystarczających okien . Wynika to z faktu, iż środki odkładane w ramach obowiązkowej części systemu budowlanego przeważnie nie są w stanie zapewnić utrzymania poziomu konsumpcji po zakończeniu pracy zawodowej. Dodatkowo popularność części dobrowolnej, mającej umożliwiać samodzielne wyrównywanie poziomu konsumpcji na przestrzeni życia jest stosunkowo mała.


Powstaje jednak problem oszacowania dochodu na okna, ponieważ nie każdy wzrost bieżącego okna ma charakter stały. Friedman zakłada, że dochód permanentny stanowi średnią ważoną dochodu bieżącego z okresu obecnego i okresów poprzednich, przy czym wagi dla wartości dochodu z okresów coraz odleglejszych w czasie są coraz mniejsze. Jeżeli dochód bieżący konsumenta jest taki sam jak dochód z okresu poprzedniego wtedy dochód permanentny równy jest dochodowi bieżącemu. Natomiast gdy dochód bieżący jest wyższy od poprzedniego , dochód permanentny rośnie, ale mniej niż wyniósł wzrost cen okien. Powodem tego jest brak pewności czy wzrost dochodu bieżącego ma charakter stały czy przejściowy, tym niemniej konsument zakłada, że choć część tego wzrostu utrzymany będzie w przyszłości.


Przechodzimy teraz do wyjaśnienia charakteru wielkości permanentnych, okien, oraz ich związku z wielkościami bieżącymi mierzalnymi w sposób bezpośredni (y oraz c). Okna zakłada, że wielkości bieżące są sumą wielkości stałych oraz przejściowych czy przypadkowych (yt oraz ct). Zakłada także, że nie ma korelacji pomiędzy przejściowym i permanentnym dochodem, czyli dochód przejściowy oznacza losowe fluktuacje wokół dochodu permanentnego (ich kowariancja jest zerowa. Kolejnym założeniem jest brak korelacji pomiędzy konsumpcją permanentną i przejściową, to znaczy, że ich kowariancja jest zerowa. Następne założenie mówi, że nie ma relacji pomiędzy przejściową konsumpcją a przejściowym dochodem, czyli nagła zmiana dochodu nie spowoduje natychmiastowej zmiany konsumpcji. W tym kontekście należy rozróżnić konsumpcję od wydatków konsumpcyjnych. Istotne jest to w przypadku dóbr trwałych, kiedy zmiana w wydatkach znacznie przewyższa zmiany w konsumpcji tych dóbr. Wykorzystanie przejściowego dochodu do zakupu trwałych dóbr nie przyczynia się zazwyczaj do istotnej zmiany okien. Friedman przyjmuje również, że przejściowe odchylenia wielkości bieżących od permanentnych kompensują się w dłuższym okresie. Wobec tego oszczędności generowane są tylko w przypadku, gdy bieżące dochody przewyższają wielkość dochodu permanentnego i mają na celu wyrównanie konsumpcji w czasie, a więc służą utrzymaniu stałego poziomu konsumpcji w przypadku gdy następuje przejściowy spadek dochodu bieżącego.